ഗ്രാന്‍റ് സല്യൂട്ട് ’18 രജിസ്ട്രേഷന്‍

IMG_4741

ഈ വര്‍ഷത്തെ ജാമിഅഃ സമ്മേളന പരിപാടികളിലെ ഒരു പ്രധാന ഇനമായ source url ”ഗ്രാന്റ് സല്യൂട്ട്-18” സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

Blog Attachment